Wednesday, 24 April, 2024
Phone:
+977-1-4521241, 4510659
Email:
info@dcgf.gov.np

Vacancy Notices

S.N.TitlePublished DateDownload
1बैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति लिन आउने सम्बन्धी सूचना2024-03-03
2नियुक्ति लिन आउने सम्बन्धी सूचना2024-02-08
3तह ७ अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन2024-01-31
4तह ६ सहायक अधिकृत (आ.प्र) पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन2024-01-31
5तह ५ प्रधान सहायक पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन2024-01-31
6तह ४ सहायक पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन2024-01-31
7लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना2024-01-22
8Exam Schedule Notice2023-08-02
9प्रवेशपत्र वितरण सम्बन्धि सूचना2023-08-01
10कार्य क्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना तह-६2023-07-13
11कार्य क्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना तह-७2023-07-12
12कार्य क्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना तह-८2023-07-11
13कार्य क्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना तह-९2023-07-10
14तह ६ सहायक अधिकृत पदमा वढुवा हुने सम्बन्धी सूचना2023-06-23
15तह ७ अधिकृत पदमा वढुवा हुने सम्बन्धी सूचना2023-06-22
16तह ८नायब प्रबन्धक पदमा वढुवा हुने सम्बन्धी सूचना2023-06-22
17तह ९ प्रबन्धक पदमा वढुवा हुने सम्बन्धी सूचना2023-06-21
18कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा बढुवाको पेश गर्ने समय थप गरिएको सूचना2023-06-18
19तह ६ सहायक अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन2023-03-20
20Written exam result and interview schedule2023-03-02
21Vacancy Notice for Promotion by Performance Appraisal2023-01-27
22Vacancy notice for different post by internal competition examination2023-01-27
23Vacancy Notice for different post by open competitive examination2023-01-27
24Additional notice regarding promotion and internal competition job application2023-01-27
25Job Application Form2023-01-26