Share Ownership Structure

  शेयरधनी सस्थाहरु  शेयर रकम प्रतिशत
नेपाल सरकार ९,000,000,000.00 90.00
नेपाल राष्ट्र बैंक १,000,000,000.00 10.00
  जम्माः १0,000,000,000.00 100.00

पूंजी
१. अधिकृत पूंजी १० अर्ब
२. जारी पूंजी १० अर्ब
३. चुक्ता पूंजी १० अर्ब