Share Ownership Structure

  शेयरधनी सस्थाहरु  शेयर रकम प्रतिशत
नेपाल सरकार 7,200,000,000.00 90.00
नेपाल राष्ट्र बैंक 800,000,000.00 10.00
  जम्माः 8,000,000,000.00 100.00

पूंजी
१ अधिकृत पूंजी १० अर्ब
२ जारी पूंजी ८ अर्ब
३ चुक्ता पूंजी ८ अर्ब