General Notice

SN. Notice Title Date
1 Notice Regarding to cancelation of Promoter Share Bids 2020-10-04
2 निक्षेप सुरक्षण शुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सुचना 2020-09-30
3 News related to 47 th anniversary 2020-09-20
4 Notice Related to Sell Promoter Share of RMDC and Gramin Bikash 2020-08-27
5 कोषका शाखा कार्यालहरुमा कम्पाउण्ड वाल निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2020-08-04
6 बोलपत्रसंग सम्बन्धित सूचना 2020-07-22
7 इन्जिनियरिङ तथा परामर्श सेवा को लागि सुची दर्ता सम्बन्धी सुचना 2020-07-16
8 कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2020-07-08
9 सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना 2020-06-22
10 Construction of Compound Wall 2020-06-22
11 Lockdown सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2020-04-01
12 Sale of Promoter Share (Re Notice 2076-11-28) 2020-03-11
13 Sale of Promoter Share (Re Notice 2076-11-08) 2020-02-20
14 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय को सूचना 2020-02-12
15 Notice About Appointment of Registered CA for Consulting Service 2020-01-28