General Notice

SN. Notice Title Date
1 कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2021-06-08
2 कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2021-05-19
3 कार्यालय सरेको सूचना 2021-05-10
4 सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण 2021-04-21
5 क्यालेण्डर छपाईको लागि कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2021-04-16
6 सुरक्षण शुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सूचना !!! 2021-04-15
7 कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2021-03-29
8 Tender Notice for Branch Office Goods 2021-03-17
9 फोटोकपी मेशिन लिलामी सम्बन्धी दोस्रो पटकको सूचना 2021-03-17
10 Suchi Darta Sambandhi Suchana 2077.11.12 2021-02-24
11 Photocopy Machine Lilam Sambandhi 2021-02-23
12 Quarterly Balance Sheet (2077/04/01 to 2077/09/29) 2021-02-08
13 Information System (IS) Audit गर्ने कार्यको लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना 2021-02-04
14 आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने कार्यको लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना 2021-02-04
15 कार्यालय सामान आपूर्ति गर्ने बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना 2021-02-03