लगानी सम्बन्धी सूचना नं—२०७

लगानी सम्बन्धी सूचना नं—२०७
यस कोषको विभिन्न कोषमा रहेको रकम १ वर्ष अवधिका लागि लगानी गर्नु परेकोले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त तल उल्लिखीत शर्तहरु पुरा गरेका वाणिज्य बैंकहरुबाट आपूmले लिन चाहेको रकम तथा उक्त रकमका लागि प्रस्ताव गरिएको ब्याजदर समेत यस कोषले तोकेको तल उल्लेखित शिलबन्दी दरभाउपत्रको ढाँचा बमोजिम नै भरी कुल लगानीयोग्य रकम मध्ये मुद्दती निक्षेपको रुपमा लिन चाहेको रकम खोली यस कोषमा  ७  दिनभित्र बुझाउन आहवान गरिएको छ ।लगानी योग्य रकम रु. १५,००,००,०००।– ( अक्षरेपी रु पन्ध्र करोड रहेको छ ।    
    
शर्तहरुः
(क)    बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालनमा आएको कम्तीमा पाँच बर्ष पुरा गरेको ।
(ख)    लगातार पाँच वर्ष देखि नाफमा रहेको ।
(ग)    नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम पूँजीकोष कायम रहेको  ।
(घ)    निष्कृय कर्जा (NPL) कुल कर्जा सापटको ३ प्रतिशत भन्दा कम भएको ।
(ङ)    खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको  ।
(च)    कर्जा ÷स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पूँजी अनुपात नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको ।
(छ)    निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन मुनाफामा (व्यवस्थापछिको) रहेको ।
(ज)    रियल स्टेटमा प्रवाहित कर्जा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको ।
(झ)  लगानी गरिने संस्थाको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा  कार्यकारी सञ्चालकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जरीवाना वा कारवाही गरेको अवस्थामा सो कारवाही भएको तीन वर्ष पुरा    भएको ।
(ञ)    शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा तीन महिना पुरा भएको । 
(ट)   बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ वमोजिम कारवाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको ।समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पुरा भएको ।  
(ठ)       सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको शेयर जारी गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. मा सूचिकृत भइसकेको। 
(ड)        निगमले लगानी गर्न सूचना प्रकाशित गरको रकम लगानी गर्ने÷नगर्ने अधिकार निगममा सुरक्षित रहनेछ।
                                                                     निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष
                                                                           केन्द्रीय कार्यालय
                                                                              लेखा बिभाग
                                                                            टंगाल, काठमाण्डौ । 
/ckfinder/userfiles/files/%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%20%E0%A4%B2%E0%A4%BE.docx