Lagani Notice 2020-06-16

यस कोषको विभिन्न कोषमा रहेको रकम ६ महिनाको लागि मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्नु परेकोले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त तल उल्लिखीत शर्तहरु पुरा गरेका वाणिज्य बैंकहरुबाट आपूmले लिन चाहेको रकम तथा उक्त रकमका लागि प्रस्ताव गरिएको ब्याजदर समेत यस कोषले तोकेको तल उल्लेखित शिलबन्दी दरभाउपत्रको ढाँचा बमोजिम नै भरी कुल लगानीयोग्य रकम मध्ये मुद्दती निक्षेपको रुपमा लिन चाहेको रकम खोली यस कोषमा  !) दिनभित्र बुझाउन आहवान गरिएको छ ।लगानी योग्य रकम रु.१,००,००,०००।(अक्षरेपी रु c7f/ s/f]8) रहेको छ ।    सूचना हेर्न Click गर्नुहोस |