General Notice

SN. Notice Title Date
1 विधुतीय सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना 2021-09-17
2 सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना 2021-09-14
3 कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2021-09-13
4 कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2021-09-01
5 कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2021-08-26
6 कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2021-08-20
7 Unaudited Balance Sheet (2077/04/01 to 2078/03/31) 2021-08-09
8 कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2021-08-06
9 Quarterly Balance Sheet (2077/04/01 to 2077/12/30) 2021-07-04
10 सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना 2021-06-22
11 कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2021-06-20
12 कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2021-06-16
13 कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2021-06-16
14 कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2021-06-08
15 कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2021-05-19