विधुतीय सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना