कम्प्युटर/उपकरण आपूर्ति गर्न कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना