कोषका शाखा कार्यालहरुमा कम्पाउण्ड वाल निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना