Downloads

Act, Laws and Bye Laws

SN Title Publish Date File Size File type Download
1 मौजुदा सुचीमा दर्ता भएका फर्म र कम्पनी हरु 2019-08-13 1178 KB filetype
2 मौजुदा सुची दर्ता निबेदन फारम 2019-07-07 565 KB filetype
3 संचालक समिती बैठक निर्णय 2076-02-27 2019-07-07 94 KB filetype
4 संचालक समिती बैठक निर्णय 2076-03-29 2019-07-07 38 KB filetype
5 सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र फारम र सर्तहरु 2019-05-26 1280 KB filetype
6 सवारी साधन लिलामीको बोलपत्र फारम 2019-05-20 239 KB filetype
7 संचालक समिती बैठक निर्णय 2075-11-03 2019-05-19 153 KB filetype
8 संचालक समिती बैठक निर्णय 2076-01-17 2019-05-19 33 KB filetype
9 संचालक समिती बैठक निर्णय 2075-4-10 2019-04-18 40 KB filetype
10 संचालक समिती बैठक निर्णय 2075-4-24 2019-04-18 65 KB filetype
11 संचालक समिती बैठक निर्णय 2075-5-8 2019-04-18 169 KB filetype
12 संचालक समिती बैठक निर्णय 2075-5-20 2019-04-18 56 KB filetype
13 संचालक समिती बैठक निर्णय 2075-6-2 2019-04-18 48 KB filetype
14 संचालक समिती बैठक निर्णय 2075-6-18 2019-04-18 36 KB filetype
15 संचालक समिती बैठक निर्णय 2075-7-7 2019-04-18 82 KB filetype
16 संचालक समिती बैठक निर्णय 2075-08-03 2019-04-18 59 KB filetype
17 संचालक समिती बैठक निर्णय 2075-08-14 2019-04-18 85 KB filetype
18 संचालक समिती बैठक निर्णय 2075-09-05 2019-04-18 47 KB filetype
19 संचालक समिती बैठक निर्णय 2075-09-24 2019-04-18 91 KB filetype
20 जग्गा खरिदको सिलबन्दी बोलपत्र फारमको नमूना 2019-02-19 22 KB filetype
21 शिलबन्दी दरभाउपत्रको ढाँचा 2019-01-03 375 KB filetype
22 Deposit and Credit Guarantee Fund Act, 2073 2018-09-30 14 KB filetype
23 Deposit Guarantee Bye Laws, 2075 2018-09-30 46 KB filetype
24 Employee Service Regulations, 2074 2018-09-30 569 KB filetype
25 Investment Bye Laws, 2074 2018-09-30 4 KB filetype
26 Credit Guarantee Bye Laws, 2075 2018-09-30 370 KB filetype
27 Internal Audit Directives, 2073 2018-09-30 13 KB filetype
28 Drilling Regulations, 2073 2018-09-30 4 KB filetype
29 Employee Job Description 2018-09-30 3 KB filetype
30 Purchase and Financial Administration Regulations, 2073 2018-09-30 22 KB filetype
31 Lincoln Bye Laws, 2073 2018-09-30 5 KB filetype

Annual Reports

SN Title Publish Date File Size File type Download
1 Annual Report 2074-75 2019-04-28 815 KB filetype
2 Annual Reports, 2073-74 2019-02-14 544 KB filetype
3 Annual Reports, 2072-73 2018-09-30 42 KB filetype
4 Annual Reports, 2071-72 2018-09-30 23 KB filetype