Downloads

Annual Reports

SN Title Publish Date File Size File type Download
1 वार्षिक प्रतिवेदन, आ.व. २०७५-७६ 2021-01-18 4625 KB filetype
2 सुचनाको हक सँग सम्बन्धी विवरण 2020-12-31 907 KB filetype
3 वार्षिक प्रतिवेदन, आ.व. २०७४-७५ 2019-04-28 815 KB filetype
4 वार्षिक प्रतिवेदन, आ.व. २०७३-७४ 2019-02-14 544 KB filetype
5 वार्षिक प्रतिवेदन, आ.व. २०७२-७३ 2018-09-30 42 KB filetype
6 वार्षिक प्रतिवेदन, आ.व. २०७१- ७२ 2018-09-30 23 KB filetype

Act, Laws and Bye Laws

SN Title Publish Date File Size File type Download
1 जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ 2020-02-10 1025 KB filetype
2 व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविधि, २०७६ 2020-02-10 714 KB filetype
3 खरिद तथा आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ 2019-12-10 937 KB filetype
4 मौजुदा सुचीमा दर्ता भएका फर्म र कम्पनी हरु 2019-08-13 1178 KB filetype
5 मौजुदा सुची दर्ता निबेदन फारम 2019-07-07 565 KB filetype
6 सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र फारम र सर्तहरु 2019-05-26 1280 KB filetype
7 सवारी साधन लिलामीको बोलपत्र फारम 2019-05-20 239 KB filetype
8 जग्गा खरिदको सिलबन्दी बोलपत्र फारमको नमूना 2019-02-19 22 KB filetype
9 शिलबन्दी दरभाउपत्रको ढाँचा 2019-01-03 375 KB filetype
10 निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ 2018-09-30 14 KB filetype
11 निक्षेप सुरक्षण नियमावली, २०७५ 2018-09-30 46 KB filetype
12 निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष कर्मचारी सेवा,शर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ 2018-09-30 2475 KB filetype
13 निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगानी विनियमावली, २०७४ 2018-09-30 254 KB filetype
14 कर्जा सुरक्षण नियमावली, २०७५ 2018-09-30 442 KB filetype
15 आन्तरिक लेखा परिक्षण कार्य निर्देशिका, २०७३ 2018-09-30 13 KB filetype
16 कागजात धुल्याउने विनियमावली, २०७३ 2018-09-30 4 KB filetype
17 कर्मचारीको काम, कर्तब्य र अधिकार 2018-09-30 3 KB filetype
18 लिलाम सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ 2018-09-30 5 KB filetype