Downloads

Annual Reports

SN Title Publish Date File Size File type Download
1 Annual Report 2075-76 2021-01-18 4625 KB filetype
2 सुचनको हक सँग सम्बधित विवरण 2020-12-31 907 KB filetype
3 Annual Report 2074-75 2019-04-28 815 KB filetype
4 Annual Reports, 2073-74 2019-02-14 544 KB filetype
5 Annual Reports, 2072-73 2018-09-30 42 KB filetype
6 Annual Reports, 2071-72 2018-09-30 23 KB filetype

Act, Laws and Bye Laws

SN Title Publish Date File Size File type Download
1 Risk Management Directives 2020-02-10 1025 KB filetype
2 Business Management Directives 2020-02-10 714 KB filetype
3 Purchase and Financial Administration Regulations, 2076 2019-12-10 937 KB filetype
4 मौजुदा सुचीमा दर्ता भएका फर्म र कम्पनी हरु 2019-08-13 1178 KB filetype
5 मौजुदा सुची दर्ता निबेदन फारम 2019-07-07 565 KB filetype
6 सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र फारम र सर्तहरु 2019-05-26 1280 KB filetype
7 सवारी साधन लिलामीको बोलपत्र फारम 2019-05-20 239 KB filetype
8 जग्गा खरिदको सिलबन्दी बोलपत्र फारमको नमूना 2019-02-19 22 KB filetype
9 शिलबन्दी दरभाउपत्रको ढाँचा 2019-01-03 375 KB filetype
10 Deposit and Credit Guarantee Fund Act, 2073 2018-09-30 14 KB filetype
11 Deposit Guarantee Bye Laws, 2075 2018-09-30 46 KB filetype
12 Employee Service Regulations, 2074 2018-09-30 2475 KB filetype
13 Investment Bye Laws, 2074 2018-09-30 254 KB filetype
14 Credit Guarantee Bye Laws, 2075 2018-09-30 442 KB filetype
15 Internal Audit Directives, 2073 2018-09-30 13 KB filetype
16 Drilling Regulations, 2073 2018-09-30 4 KB filetype
17 Employee Job Description 2018-09-30 3 KB filetype
18 Lincoln Bye Laws, 2073 2018-09-30 5 KB filetype